23 September Ledenvergadering vv VIOS B.

5-9-2019

Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitnodigen om de ledenvergadering op maandag 23 september a.s. om 20.00u  in zalencentrum 'Spilman' bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op:

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de concept agenda voor de a.s. ledenvergadering.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 01-10-2018

4. Jaarverslag 2018 - 2019

5. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend en herkiesbaar: Ivo Spilman
  • periodiek aftredend: Ronnie te Veluwe
  • voorstel bestuursuitbreiding, kandidaat Robin Klein Falckenborg
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom

6. Afscheid oud-voorzitter Theo Helmers

 

Pauze

 

7. Financieel overzicht vv VIOS B. 2018 - 2019

8. Verslag kascommissie 2018 - 2019

9. Benoeming kascommissie 2019 - 2020

10. Begroting en contributie 2019 - 2020

11. SAVV

12. Externe spreker: Kwaliteit van leven Beltrum

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vertrouwende op jullie komst,

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae