17 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

7-10-2022

Bij deze willen we jullie van harte uitnodigen om onze jaarlijkse ledenvergadering op maandag 17 oktober a.s. om 20.00u 'achter in de Beltrumse kerk' bij te wonen.

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering:

 

1. Opening

2. Lief & Leed

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 11-10-2021 en buitengewone ledenvergadering d.d. 01-11-2021

5. Jaarverslag 2021 - 2022

6. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2021 - 2022

7. Verslag kascommissie 2021 - 2022

8. Benoeming kascommissie 2022 - 2023

9 Bestuursverkiezing:

* periodiek aftredend: Ivo Spilman

* periodiek aftredend en herkiesbaar: William Slotboom en Robin Klein Falckenborg

* voorstel benoeming Wouter te Woerd in de functie van secretaris

* voorstel bestuursuitbreiding: Mirjam Pos

   namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij secretaris Ivo Spilman en/of penningmeester Erik Wolterink)

10. Begroting en contributie vv V.I.O.S. Beltrum 2022 - 2023

11. Financiële cijfers SAVV

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Vertrouwende op uw komst,

 

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae