11 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

2-10-2021

Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitnodigen om de ledenvergadering op maandag 11 oktober a.s. om 20.00u  ‘achter in de Beltrumse kerk’ bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op:

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de agenda voor de a.s. ledenvergadering:

 

1. Opening

2. Lief & Leed

3. Ingekomen stukken en mededelingen

4. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 29-03-2019

5. Jaarverslag 2020 - 2021

6. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2020 - 2021

7. Verslag kascommissie 2020 - 2021

8. Benoeming kascommissie 2021 - 2022

9. Bestuursverkiezing:

  • afscheid: Gerrit Hilhorst & Ronald Stapelbroek
  • periodiek aftredend en herkiesbaar: Benny Krabbenborg
  • periodiek aftredend: Roald Visser
  • voordracht uitbreiding bestuur: Dominique Abbink & Erik Wolterink
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij voorzitter William Slotboom of secretaris Ivo Spilman

10. Statutenwijziging (concept in te zien op https://www.viosbeltrum.nl/over-vios/informatie/vergaderstukken/statuten.aspx)

Pauze

11. Begroting en contributie 2021 - 2022

12. Financieel overzicht SAVV 2020 - 2021

13. Organisatiestructuur

14. Vrijwilligersbeleid

15. Externe presentatie: Jan Boverhof (voorzitter Sportcentrale V.I.O.S.)

16. WVTTK

17. Rondvraag

18. Sluiting

 

Vertrouwende op uw komst,

 

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae