1 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

8-9-2018

Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitgenodigen om de ledenvergadering op maandag 1 oktober a.s. om 20.00u  in zalencentrum 'Spilman' bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op:

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de concept agenda voor de a.s. ledenvergadering.

Definitieve agenda volgt 2 weken voorafgaand aan de vergadering via mail en zal op onze website worden gepubliceerd.

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 25-09-2017

4. Jaarverslag 2017 - 2018

5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2017 - 2018

6. Verslag kascommissie 2017 - 2018

7. Benoeming kascommissie 2018 - 2019

8. Financieel overzicht SAVV 2017 - 2018

9. Begroting en contributie 2018 - 2019

10. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend en herkiesbaar: Roald Visser en Benny Krabbenborg
  • periodiek aftredend: Marco Heutinck
  • tussentijds aftredend (onder voorbehoud): Theo Helmers
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij secretaris Ivo Spilman

 

Pauze

 

11. ‘V.I.O.S. van Morgen’

12. Samenwerking V.I.O.S. Voetbal – Stichting Survival Beltrum

13. Kijkje in de keuken

  • Jeugdcommissie
  • Technische Commissie
  • Kledingfonds
  • SAVV
  • …(indien gewenst kunnen overige commissies ook een pitch van max. 2min houden)

14. VOG-verklaringen

15. Rondvraag

16. Sluiting

 

Vertrouwende op uw komst,

 

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Spilman

Subsponsoren

Frontis
Albert Heijn Groenlo
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
Maywae
COOP
SKOR