1 Oktober Ledenvergadering vv VIOS B.

30-9-2018

Bij deze willen we alle leden, of ouders van minderjarige leden, van harte uitgenodigen om de ledenvergadering op maandag 1 oktober a.s. om 20.00u  in zalencentrum 'Spilman' bij te wonen. Notulen van de vorige vergadering zijn te terug te lezen op:

 

http://www.viosbeltrum.nl/informatie/vergaderstukken/ledenvergadering.aspx

 

Hieronder de concept agenda voor de a.s. ledenvergadering.

Definitieve agenda volgt 2 weken voorafgaand aan de vergadering via mail en zal op onze website worden gepubliceerd.

 

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen vorige ledenvergadering d.d. 25-09-2017

4. Jaarverslag 2017 - 2018

5. Financieel overzicht vv V.I.O.S. Beltrum 2017 - 2018

6. Verslag kascommissie 2017 - 2018

7. Benoeming kascommissie 2018 - 2019

8. Financieel overzicht SAVV 2017 - 2018

9. Begroting en contributie 2018 - 2019

10. Bestuursverkiezing:

  • periodiek aftredend en herkiesbaar: Roald Visser en Benny Krabbenborg
  • periodiek aftredend: Marco Heutinck
  • tussentijds aftredend (onder voorbehoud): Theo Helmers
  • namen van eventuele tegenkandidaten, met bereidverklaring, kunnen tot aan de vergadering gemeld worden bij secretaris Ivo Spilman

 

Pauze

 

11. ‘V.I.O.S. van Morgen’

12. Samenwerking V.I.O.S. Voetbal – Stichting Survival Beltrum

13. Kijkje in de keuken

  • Jeugdcommissie
  • Technische Commissie
  • Kledingfonds
  • SAVV
  • …(indien gewenst kunnen overige commissies ook een pitch van max. 2min houden)

14. VOG-verklaringen

15. Rondvraag

16. Sluiting

 

Vertrouwende op uw komst,

 

met vriendelijke groet,

 

Ivo Spilman

secretaris

Hoofdsponsor

Marboma | keukens|badkamers|vloeren

Subsponsoren

Frontis
EP Groot Zevert
GUV
Regio Bank Beltrum
Slotboom Steenhouwers
Bouwbedrijf Hoffman
Festunique
COOP Beltrum
SKOR
Maywae